home i english i chinese i sitemap i contact  
 
 
 
home > 투자정보 > 재무정보 > 요약 재무제표(3년)  

 (단위 : 백만원)       

  제44기 (2008년) 제43기 (2007년) 제42기 (2006년)
유동자산

102,417     

81,230     

72,372     

비유동자산

348,005     

295,364     

287,418     

자산총계

450,422     

376,594     

359,790     

유동부채

233,163     

165,708     

147,476     

비유동부채

71,663     

86,490     

99,586     

부채총계

304,826     

252,198     

247,062     

자본금

25,257     

25,257     

22,986     

자본잉여금

75,084     

71,414     

58,698     

자본조정

-1,015     

-495     

0     

기타포괄손익누계액

26,870     

2,408     

3,363     

이익잉여금

19,399     

25,811     

27,681     

자본총계

145,596     

124,395     

112,728     

 

  copyright 2007 dongbang co.ltd.all rights resrved 회사소개투자정보   
  경상남도 창원시 진해구 신항4로 15-6 (용원동) (주)동방
대표전화 : 051)979-0008